https://raw.githubusercontent.com/ISouthRain/ISouthRain.github.io/main/android-chrome-192x192.png

Freedom and Peace

Markdown语法

粗体 1 **粗体** 斜体 1 *斜体* 粗斜体 1 ***粗斜体*** 粗斜体 1 ***粗斜体*** 链接🔗 1 [备注](链接) 文件链接 1 ![备注](链接) 内部

如何上传/推送到 Github

git push 推送/上传到 GitHub git push 输入账号密码后推送不了? 因为 Github 的推送/上传机制改了 之前可以输入 账号密码 就可以 push, 现在只能使用 github token 代替 密码 才能推送/上传 申

永久免账号密码推送Github

使用以下方法后 git push 再也不用一直输入 账号密码了! git push 每次都要输入账号密码? 从此解决 正文👇 首先配置 Git 个人信息 依此输入以下两个命令: 配置你的 GitHub 邮箱